วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดประวัติและความเป็นมาวัดคลองเมือง

       ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลกวัดคลองเมือง    ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม   ด้านตะวันตกออกจดทางและหมู่บ้านที่ดินที่ตั้งวัด  มีจำนวน    ๑๐   ไร่       งาน   ๑๒   ตารางวา       ได้รับอนุญาตตั้งวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   (กรมการศาสนาเดิม)   ดังนี้     

๑.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    (กรมการศาสนาเดิม)   ได้อนุญาตให้    นายจุ่น สังข์งาม   เป็นผู้สร้างวัด    ตามหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด   ลงวันที่  ๑๑  เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๒๘

 ๒.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประกาศตั้งวัดเป็นวัด  ในพระพุทธศาสนา  ชื่อ  วัดคลองเมือง    ตามประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  เดือน มีนาคม   พ.ศ.๒๕๒๙

๓. วัดคลองเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง   พระราชทานวิสุงคามสีมา  ประกาศ     วันที่   ๑๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๓๘         อาณาเขตของที่ดินที่ตั้งวัด ทิศเหนือยาว ๑๓๖ เมตร     จดที่ดินนายเลื่อน   เบี้ยจั่น ทิศใต้ยาว ๑๒๐.๔๐ เมตร        จดที่ทางสาธารณประโยชน์

ทิศตะวันออกยาว  ๑๓๗ เมตรจดที่ดินนายเลื่อน   เบี้ยจั่น

ทิศตะวันตก  ยาว   ๒๖    เมตร  จดที่ดินนางมะลิ  มากสี

นามเจ้าอาวาสในอดีตถึงปัจจุบัน

     ๑.  หลวงปู่อั้น     ชุตินฺธโร

     ๒.  พระอาจารย์หอมฟุ้ง     ปคุโณ

     ๓.  พระอาจารย์ทองแดง    สีลคุตฺโต

     ๔.  พระอาจารย์เตี้ย     ฐานุตฺตโร

     ๕.  พระอาจารย์คำเขียน     จนฺทปญฺโญ

     ๖.  พระครูอรรถธรรมาภรณ์  (ผล  อตฺถสารี) พ.ศ.๒๕๑๖ ถึงปัจจุบัน

   วิทยาฐานะในปัจจุบันศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ

                     งานด้านการปกครอง

ในปี  พุทธศักราช   ๒๕๑๖  ได้รับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองเมือง ตำบลวังพิกุล   อำเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก

ในปี  พุทธศักราช  ๒๕๒๙  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองเมือง หมู่ที่      ตำบลวังพิกุล   อำเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก

ในปี  พุทธศักราช   ๒๕๓๑  ได้รับการโปรดเกล้า    แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรและพระกรรมวาจาจารย์

ในปี พุทธศักราช  ๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

ในปี  พุทธศักราช  ๒๕๔๓  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชัยนาม

ในปี  พุทธศักราช   ๒๕๔๕   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

ในวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลวังพิกุลเขต ๑