วัดคลองเมือง
คลองเมือง หมู่ 6  ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 0873070262
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบาย
ด้วยมติมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้มีการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม  อีกทั้งยังสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งบัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองและรวมกลุ่มอย่างมีพลัง ผ่านกลไกภาคประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ภายใต้กรอบแนวทาง สร้างสัปปายะวัดด้วยวิธี ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
วัดคลองเมือง. ตำบล วังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล, ชุมชนบ้านคลองเมือง,หลังศาล โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา,โรงเรียนบ้านคลองเมือง,โรงเรียนบ้านคลองเป็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังพิกุล เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัดคลองเมือง ประชา รัฐ สร้างสุข” ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทาง “5 ส” พัฒนาวัดด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ      โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระภิกษุสามเณรมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งผสานกลไก ประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยการนำทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 
                                                                        ลงนาม
                                                                                    (พระครูอรรถธรรมาภรณ์)
                                                                                    เจ้าอาวาสวัดคลองเมือง
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,13:13   อ่าน 91 ครั้ง